دکتر امید حاجتی 
سمت: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها

 سوابق تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق کاری:

 • رئیس سازمان برنامه و برنامه ریزی استان خوزستان
 • معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان
 • سرپرست معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری
 • مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی، صنایع گردشگری
 • سرپرست مرکز خدمات مشاوره برنامه ریزی و توسعه موسسه عالی آموزش و پژوهش(معاونت برنامه ریزی  و نظارت راهبردی رئیس جمهور)
 • معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)
 • مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه (معاونت برنامه ریزی استانداری تهران)
 • مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش (معاونت برنامه ریزی استانداری تهران)

سایر فعالیت ها:

 •  مدرس رشته اقتصاد در دانشگاه
 • مشارکت، هدایت و نظارت بر ده پروژه تحقیقاتی و پژوهشی
 • مشارکت در تدوین برنامه توسعه فرهنگی، اقتصادی،اجتماعی چهارم، پنجم و ششم کشور
 • گذراندن 500 ساعت آموزش تخصصی  

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0