آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون هدفمندسازی یارانه ها


وزیران عضو کارگروه بررسی آئین نامه‌های قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در جلسه مورخ 1390/02/21 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی،‌صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها – مصوب 1388- آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

  آیین‌نامه ها اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

  ماده 1) در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
  الف - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
  ب - خزانه: خزانه‌داری کل کشور
  ج‌ - قانون تنظیم (2) : قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393
  د - تبصره (20) : تبصره (20)‌ قانون بودجه سال 1394 کل کشور 

  امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰   6.0.9.0
   گروه دورانV6.0.9.0